สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 (The office of Strategy Management : OSM)

ขณะนี้เวลา

OSM

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Home arrow วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Friday, 04 September 2009

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ตาก สุโขทัย  อุตรดิตถ์)

---------------------------------------

วิสัยทัศน์ :   ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน

พันธกิจ :    พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์  :

1. เชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านการเกษตร  การค้า การบริการ และเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อน
2. พัฒนา อนุรักษ์ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้  ทั้งด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาการค้า บริการ และเครือข่ายคมนาคม
2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์   และวัฒนธรรม


กลยุทธ์

1.  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมขนส่ง และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดจีน
2. ส่งเสริมการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ และรถไฟทางขวางตามแนว East-West Economic Corridor   พร้อมระบบผัง เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเมืองเศรษฐกิจชายแดน
3. พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร (Logistic & Warehouse) และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือชายแดนอินโดจีน
4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
6. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างมาตรฐาน และกิจกรรมการท่องเที่ยว
7. สร้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
8. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 September 2009 )