1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


ผู้เข้าชม : 166

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.)

ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญชรินทร์ ปฐมวณิชกะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับคณะทำงาน

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

และติดตามความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสักเพื่อการท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยดำเนินงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

2. โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 225

ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.132+000 - กม.134+054 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) เป็นหน่วยดำเนินงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2565) ผลการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา

3. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว

ระหว่าง กม.366+425 - กม.368+650 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เป็นหน่วยดำเนินการ (งบประมาณ พ.ศ. 2566) 

เพื่อประเมินผล ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ประกาศ : 09/06/2565 | 04:59 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/01/2566 | 07:39 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน