1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565  

ย้อนกลับ

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565


ผู้เข้าชม : 127

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 1/2565

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

คณะกรรมการฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Meeting 

 

   ที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถิติการรายงานผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำเสนอ

- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

- ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
- ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ครม.สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ความคืบหน้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ

- ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1

- ความคืบหน้าการทำ.MOU.กับรัฐของประเทศเมียนมา และแขวงใน สปป. ลาว ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ

- ผลการประชุมข้อเสนอโครงการสำหรับเตรียมเสนอต่อ ครม.สัญจร

- การพิจารณาขอเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนผลักดันผ่านช่องทาง กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ

วันที่ประกาศ : 22/04/2565 | 07:59 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/01/2566 | 07:34 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงานการรประชุม ก.ร.อ. ครั้งที่ 1-2565.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน