1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2565  

ย้อนกลับ

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2565


ผู้เข้าชม : 138

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (
ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2565

ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คณะกรรมการฯ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetings

 

โดยมีระเบียบวาระ

เรื่องเพื่อทราบ

(1)     การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(2) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำรองเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

(3) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเพื่อพิจารณา

(1) ขอความเห็นชอบ กรณีการขอใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเพื่อจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(2) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(3) การขอโอนทรัพย์สินภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

เรื่องอื่น ๆ

(1) ผลการพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จาก อ.ก.บ.ภ.

(2) การเร่งรัดดำเนินการสะสางสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ

 

วันที่ประกาศ : 22/04/2565 | 07:36 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/01/2566 | 07:31 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงานการประชุม กบก 1-2565 .pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน