1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  

ย้อนกลับ

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564


ผู้เข้าชม : 49

การประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/256๔

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 256๔ เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)

ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เพื่อทราบ

                            3.1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

         3.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       3.3 ผลการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการมากยิ่งขึ้น   ภาย ใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง  เพื่อพิจารณา

                               4.1 ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                               4.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570

                              4.3 ขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ESCALATION FACTOR (ค่า K)

             4.4 การขอโอนทรัพย์สินภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

วันที่ประกาศ : 15/09/2564 | 05:17 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 01:30 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน