1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓


ผู้เข้าชม : 446

      กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

       โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นประธานฯ  นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  • เรื่องสืบเนื่อง  การติดตามความก้าวหน้าการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ โดยมติที่ประชุมให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวกรณีที่ ก.บ.ก. เห็นชอบการโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานผู้รับโอนแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ GFMIS แล้วจัดส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
  • เรื่องเพื่อทราบ   ๑) รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐  ๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓) ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แล้ว
  • เรื่องเพื่อพิจารณา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑) การขอยกเลิกโครงการ Thailand Banana Word & OTOP Indo-China Expo 2021 โครงการ (Y๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน วังทอง – เข็กน้อย  และโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสักเพื่อการท่องเที่ยว และ ๓) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่วนที่ ๒ cluster) เพิ่มเติม จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๘.๔๖๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

 

 

วันที่ประกาศ : 03/12/2563 | 09:02 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/10/2564 | 00:58 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • สรุปข่าว ก.บ.ก. 5-63.jpg - Download
; กลับสู่ด้านบน