;
กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
null

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2566

null

กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566

null

กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2565

null

การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่

null

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565

null

!!!ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาจเหนือตอนล่าง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...

null

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ระดับประเทศ ระดับภาค และร...

null

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้...

null

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้น...

ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเป้าหมายการพัฒนา “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง”

02 แบบฟอร์ม กจ.2 แผนปี2566 กลุ่มเหนือล่าง 1 (ปรับแก้แล้ว).xlsx

แผนปฏิบัติราชการ 2566 (ฉบับสมบูรณ์).pdf

เล่มแผนพัฒนา 66-70.pdf

00 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด ปี66-70.pdf

ไฟล์นำเสนอประชุม cluster วันที่20ส.ค.64.pdf

ร่างแผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง1 (พ.ศ.2566-2570).pdf

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ.pdf

ฟอร์มจัดทำแผนฯ.zip

เล่มแผน 64 (รวม)_compressed.pdf

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564.pdf

รายงานฉบับผู้บริหาร ใหม่.pdf

ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

รายงานสรุปแผน 20 ปี.pdf

แผนยุทธศาสตร์ A3.pdf

แผน11ด้าน.pdf

1125-4321 แจ้งหลักเกณฑ์.pdf

00111 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด.pdf

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580).pdf

บรรยายสรุปข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัด
เพชรบูรณ์

สุโขทัย

พิษณุโลก

ตาก

อุตรดิตถ์

; กลับสู่ด้านบน